علاقة

May 13

علاقة

دلـم آرامـش مـی خـواهـد . . .

آنچه كه او انجام می دهد تلاش برای جلب توجه شما است، و بـرای این اسـت كه خود را در موقعیتی قرار می دهد تا شما "قدم اول" را بردارید. مسئله اینـجا اسـت كــه بـسـیـاری از مردان نسبت به این عمل زنان بی توجه هستند و به همین دلیـل بسیاری از فرصت ها را از دست می دهند. مردان مستقیم عمل می كنند، زنان غیر مستقیم. بنابرایـن اگر زنـی مكررا" شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود، احتمال اینكه او اینكار را عمدا" انـجام می دهد زیاد است.


علاقة


فيديو علاقة

İlişki Durumu : Karışık 9. Bölüm - حالة العلاقة: مختلط جزء 9

مقالة عن علاقة

شـایـد تـنـهـایـی ست  

                 کـه بـه دل مـی کـوبـد                  

                 کـه تـو را مـی جـویـد            

یـا کـه شـایـد هـوس اسـت

کـه درون قـفـس اسـت

                  کـه پـی هـم نـفـس اسـت

                 مـن نـمـی دانـم چـیـسـت ؟            

شـایـد سـرگـرمـی سـت

یـا فـقـط دلـتـنـگـی سـت

                 حـس مـن هـرچـه کـه هـسـت

                 فـکـر تـو در خـاطـرم هـر لـحـظـه هـسـت ! !

سـفـیـد بـاشـد . . .  یـا حـداقـل آبـی . . .

گـوش هـایـم را بـگـیـرم و آرام آرام پـیـش روم . . .

دلـم یـک حـس سـرد مـی خـواهـد . . .

مـثـل وقـتـی کـه سـرت را زیـر آب مـی کـنـی و هـمـه چـیـز در کـنـدی زمـان

و آبـی مـکـان پـیـش مـی رود . . .

دلـم آرامـش مـی خـواهـد . . .

Source: http://www.zibaydaron.blogfa.com/


مزيد من المعلومات حول علاقة علاقة